Team Erasmus

Prof.sse Gennuso, Giardina, Psaila, Tuzzetti